Sunday, September 20, 2009

ఓ పుష్పం తపనఫూల్ కీ ఇచ్చా  


చాహ్ నహీఁ సుర్ బాలాకే గహనోం మే గూంథా జావూఁ 
చాహ్ నహీఁ ప్రేమీ మాలా మే బింధ్ ప్యారీ కో లలచావూఁ 
చాహ్ నహీఁ సమ్రాటోంకే శవ్ పర్ హే హరి! డాలా జావూఁ 
చాహ్ నహీఁ దేవోం కే శిర్ పర్ చఢూఁ, భాగ్యపర్ ఇఠలావూఁ!  


ముఝే తోడ్ లేనా బన్ మాలీ.... 
ఉస్ పథ్ పర్ దేనా తుం ఫేంక్....  


మాతృ భూమిపర్ శీష్ చఢానే 
జిస్ పధ్ జాయేఁ వీర్ అనేక్!  


.........శ్రీ మాఖన్ లాల్ 'చతుర్వేది '